Programi za otroke in mladostnike

Moji spretni prstki

Program Moji spretni prstki je sklop delavnic za krepitev finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti. Namenjen je otrokom pred vstopom v šolo in učencem prvih dveh razredov osnovne šole, ki imajo težave na področju finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti. V programu otroci v spremstvu enega izmed staršev preizkušajo različne igrive aktivnosti, s pomočjo katerih krepijo drobne mišice rok

Moji spretni prstki Read More »

Razvijanje glasovnega zavedanja

Glasovno zavedanje se najintenzivneje razvija v predšolskem obdobju in ob vstopu v šolo. Sprva otroci prepoznavajo rime, izštevanke, se igrajo z zlogi in besedami, kasneje pa razvijajo prepoznavanje, spajanje, razčlenjevanje in premeščanje glasov v besedah, kar je podlaga za razvoj branja in pisanja v šolskem obdobju. Delavnice zajemajo igrive načine za postopno razvijanje glasovnega zavedanja

Razvijanje glasovnega zavedanja Read More »

Osredotočeni na uspeh

Trening izvršilnih funkcij za osnovnošolce Izvršilne funkcije se nanašajo na različne kognitivne procese, ki so potrebni za pripravo in izvedbo kompleksnih ciljno usmerjenih vedenj, v situacijah, v katerih ustaljeno vedenje ne zadostuje. Med te spadajo pozornost, delovni spomin, fleksibilnost mišljenja, načrtovanje in regulacija ciljno usmerjenih vedenj. Izvršilne funkcije omogočajo posameznikovo regulacijo vedenja, mišljenja in čustvovanja,

Osredotočeni na uspeh Read More »

Vrstniška mediacija

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor organiziramo seminar VRSTNIŠKA MEDIACIJA. Mediacija je eden od uspešnih, v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani. Vrstniška mediacija je

Vrstniška mediacija Read More »

Treningi za izboljšanja branja po programu »PREOBRAT«

PO PROGRAMU »PREOBRAT« (po dr. Carol Goldfus) Program smo pripravili za učence s specifičnimi učnimi težavami, ki so stari 10 ali več let. Nosi naslov  “PREOBRAT – pomagajmo otrokom preseči disleksijo in druge specifične težave in naredimo preobrat k dosežkom in uspehom”. Program temelji na programu The Turnabout Programme izraelske strokovnjakinje dr. Carol Goldfus, ki

Treningi za izboljšanja branja po programu »PREOBRAT« Read More »

Treningi branja na daljavo

Kratka vsebina: Trening branja na daljavo je namenjen učencem s težavami pri usvajanju branja. Gre za kombinacijo skupinske in individualne oblike dela, ki omogoča, da branje trenira več otrok hkrati. Posebnost programa je, da večinoma poteka preko računalnika, tako da so otroci doma in jim ni potrebno prihajati na trening v zunanjo ustanovo.  Cilji program:

Treningi branja na daljavo Read More »

Učenje učenja za srednješolce

Delavnice pod naslovom »Učenje učenja« izvajamo na srednjih šolah, program pa je naravnan na konkretne učne težave dijakov predvsem prvih dveh letnikov, saj ugotavljamo, da je prav to obdobje kritično za oblikovanje ugodnih pogojev za uspešno šolsko delo srednješolske populacije. Delavnice naslavljajo predvsem temeljne teme s področja učenja; načrtovanje, učne tehnike in strategije, načine zapisovanja

Učenje učenja za srednješolce Read More »

Učimo se učiti

Namen delavnic z naslovom »Učimo se učiti« je učencem približati različne tehnike in strategije učenja. Udeleženci spoznavajo značilnosti učenja in dobre pogoje zanj, preizkušajo različne načine časovne organizacije in načrtovanja učenja, organizacije prostora ter organizacije učne snovi. Preizkušajo nekatere učinkovite bralno-učne strategije, veččutno učenje, strategije memoriranja, strategije priprave na preizkuse znanja. Delavnice zajemajo tudi področje

Učimo se učiti Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...